cá cược bóng đá trực tuyến - Trang web thể thao tốt nhất

Đảng Bộ Công Ty

 

GIỚI THIỆU

về Đảng bộ Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

  1. Giới thiệu chung
  2. Thành lập

Đảng bộ Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc tiền thân là là Đảng bộ Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Đảng bộ Nhà máy Phân đạm Hà Bắc được thành lập ngày 01 tháng 5 năm 1975 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Nhà máy Nhiệt Điện, Đảng bộ Nhà máy Cơ khí và Đảng bộ Công trường Phân Đạm.

2.Văn phòng

 Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

– Điện thoại: 0240.3856599     Fax: 0240.3855018

– Email: [email protected]

– Website:  dijicon.net

  1. Cơ cấu, bộ máy tổ chức của Đảng bộ Công ty

– Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Đức Ninh – Tổng Giám đốc Công ty.

– Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh.

– Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 23 đồng chí.

– Ban Thường vụ Đảng uỷ: 07 đồng chí.

Bộ máy tham mưu, giúp việc:

– Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ: 05 đồng chí.

– Ban Tuyên giáo Đảng uỷ: 07 đồng chí.

– Phòng Tổ chức nhân sự: 07 cán bộ, công nhân viên.

– Văn phòng Công ty: 33 cán bộ, công nhân viên.

Hiện Đảng bộ Công ty có tổng số đảng viên là 638 đảng viên, sinh hoạt tại 06 đảng bộ cơ sở và 20 chi bộ cơ sở.

Các tổ chức cơ sở đảng gồm:

1- Đảng bộ Xưởng Nhiệt.

2- Đảng bộ Xưởng Amôniắc .

3- Đảng bộ Xưởng Tổng hợp Urê .

4- Đảng bộ Xưởng Đo lường – Tự động hoá.

5- Đảng bộ Xưởng Sửa chữa và Lắp đặt thiết bị hóa chất.

6- Đảng bộ Xưởng Vận hành và Sửa chữa điện.

7- Chi bộ Xưởng Tạo Khí

8- Chi bộ Xưởng Nước

9- Chi bộ  Xưởng Than

10- Chi bộ Xưởng Thành phẩm

11- Chi bộ Phòng KCS

12- Chi bộ Phòng Kỹ thuật Sản xuất

13- Chi bộ Phòng Cơ khí- Xây dựng

14- Chi bộ Phòng Điện – Đo lường – Tự động hoá

15- Chi bộ Phòng Vật tư – Vận tải

16- Chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự

17- Chi bộ Phòng Kế hoạch – Đầu tư

18- Chi bộ Phòng Thị trường

19- Chi bộ Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính

20- Chi bộ Phòng Y tế

21- Chi bộ Phòng Bảo vệ – Quân sự

22- Chi bộ Văn phòng Công ty

23- Chi bộ Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc

24- Chi bộ Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng phát Hà Bắc

  1. I Chức năng, nhiệm vụ
  2. Chức năng

  Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật. Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của đảng ủy. Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Công ty, các tổ chức chính trị – xã hội trong Công ty vững mạnh.      

  1. Nhiệm vụ

  Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc đề ra và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; công tác tổ chức, cán bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; công tác tổ chức xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội trong Công ty.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2020 – 2025

  (Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025)

  1. 1.Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển. Tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm của tỉnh Bắc Giang và sự phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

  1. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tốc độ tăng trưởng bình quân (giá trị SXCN theo thực tế) 7,61%/năm;

(2) Nộp ngân sách: 216 tỷ đồng, bằng 108% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020;

(3) Giá trị sản xuất công nghiệp: 15.794 tỷ đồng, bằng 115% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020;

(4) Tổng doanh thu tiêu thụ: 15.216 tỷ đồng, bằng 110% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020;

(5) Tổng sản lượng sản phẩm sản xuất quy về urê là 2.215.000 tấn, bằng 107,7% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020;

(6) Tổng giá trị đầu tư xây dựng: 142 tỷ đồng;

(7) Hoàn thiện Quyết toán Dự án cải tạo – mở rộng nhà máy, thoái vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết;

(8) Đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập cho người lao động ổn định cuộc sống; đảm bảo tối đa an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường;

(9) Hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp từ 15 – 20 đảng viên mới.

  1. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

– Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý kỹ thuật, tiết giảm mọi chi phí, giảm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, duy trì sản xuất an toàn, ổn định, cao tải, dài ngày và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường, giữ vững và phát triển thương hiệu Đạm Hà Bắc. Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, địa phương.

– Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

– Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

– Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty.

– Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

– Bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 – Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng phù hợp với hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới.